• Информационен сектор

    Хостинг, виртуализации и софтуерни приложения
  • Машиностроителен сектор

  • Финансови услуги

webrabotilnica.com

 

"Корпорация за Технологии и Иновации" АД (5T3)

 

"Корпорация за технологии и иновации" АД е публично акционерно холдингово дружество, регистрирано по Българското законодателство. Акциите на дружеството се търгуват на Българска фондова борса с борсов код 5T3. Дружествата в които Корпорацията притежава пряко или непряко повече от 25% от капитала са 24.

Холдингът притежава мажоритарни пакети от акции в 3 публични дъщерни дружества, каквито са „Тех Парк Оптела" АД, „Орфей Клуб Уелнес" АД и „Етик Финанс" АД, чийто акции също се търгуват на Българска фондова борса.

Седалището  и  адресът на управление са: град Пловдив, бул. „Хр. Ботев" №27А.

"Корпорация за технологии и иновации" АД е с едностепенна система на управление.


ПОСЛЕДНО ПУБЛИКУВАНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ 

2018 год.

Финансов отчет на "Корпорация за технологии и иновации" АД за първо шестмесечие на 2018 год.   - неконсолидиран

1. Belejki_MFO_MSS_30.06.2018_KTI_nekons

2. Dekl_chl_100o_1-vo_shestmes_2018_KTI

3. Dekl_chl_100o_1-vo_shestmes_2018_M.Nikolova

4. Forma-1_KTI_30.06.18_KFN_nekons

5. Mejdinen_doklad_1-vo_shestmes_2018_KTI_nekons 

6. MFO_MSS_30.06.2018_KTI_nekons 

 

Финансов отчет на "Корпорация за технологии и иновации" АД за първо тримесечие на 2018 год.   - консолидиран

1. Belejki_FO_1-vo_trim_2018_KTI_kons

2. Dekl_chl_100o_1-vo_trim_2018_KTI

3. Dekl_chl_100o_1-vo_trim_2018_M.Nikolova

4. Forma-1_KTI_31.03.18_KFN

5. Mejdinen_doklad_1-vo_trim_2018_KTI 

6. MKFO_MSS_KTI_31.03.2018 

 

Финансов отчет на "Корпорация за технологии и иновации" АД за първо тримесечие на 2018 год.   - неконсолидиран

1. Belejki_FO_1-vo_trim_2018_KTI

2. Dekl_chl_100o_1-vo_trim_2018_KTI

3. Dekl_chl_100o_1-vo_trim_2018_M.Nikolova

4. Dopylnitelna_inform_1-vo_trim_2018_KTI

5. Forma-1_KTI_31.03.18_KFN.xls

6. Mejdinen_doklad_1-vo_trim_2018_KTI

7. MFO_MSS_1-vo_trim_2018_KTI 

8. Vatreshna_info_Prilojenie №9_1-vo_trim_2018_KTI